مجلاتمطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: عبدالرضا سپنجی

 سردبیر: سیدحسن حسینی

مدیر اجرایی : مهدی محمدی

نشانی:  تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

وب سایت:  http://mediastudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: mediastudies1392@gmail.com 


آرشیو نشریه: