مجلاتپژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی
سردبیر: دکتر فروزنده جعفرزاده پور
هیئت تحریریه: دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر حمید احمدی، دکتر محمد عبداللهی، دکتر خدیجه سفیری، دکتر سعید معید فر، دکتر سید کاظم اکرمی، دکتر فاطمه جواهری، دکتر هادی خانیکی، دکتر علی ساعی، دکتر محمود شهابی، دکتر سید ضیاء هاشمی، حجة الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی، حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا مصطفی پور

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید نظری، پلاک 89 صندوق پستی: 1316-13145.

تلفن : 66497561(021) فکس : 66492129(021)

وب سایت: www.ihss.ac.ir

پست الکترونیک: j.youths@ihss.ac.ir


آرشیو نشریه: