مجلاتمطالعات ملی


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات ملی

مدیر مسئول: دکتر علی کریمی

 سردبیر: دکتر ابراهیم برزگر

مدیر اجرایی : دکتر علی اشرف نظری

هیات تحریریه: حسین آبادیان، مسعود آخوندی مهریزی، اردشیر آذرخش، تقی آزاد ارمکی، اسفندیار آزادمرزآبادی، جمشید آزادگان، ابوالفضل آقابابا، رحیم بردی آنا مرادنژاد

نشانی: تهران- خیابان انقلاب- خیابان دانشگاه- خیابان شهدای ژاندارمری- پلاک 43- صندوق پستی 919- 13145

تلفن: 66415488(021) فکس: 66415467(021)

وب سایت:  http://rjnsq.org

پست الکترونیک: info@rinsweb.ir


آرشیو نشریه: