مجلاتاطلاع شناسی


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی 
مدیر مسئول: عباس حری
سردبیر: نرگس نشاط


آرشیو نشریه: