مجلاتانتظام اجتماعی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون انتظامی 
مدیر مسئول: امیر حسین یاوری
سردبیر: دکتر عزت الله سام آرام 
مدیر اجرایی: احمدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه :علی اکبر احمدی، محمد رضا بهرنگی، غلامرضا جمشیدی ها، بهروز دری، رضا موسی زاده، مرتضی نوربخش، محمد کاظم واعظ موسوی، توحید عبدی

نشانی: تهران، اتوبان شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، معاونت پژوهش، دبیرخانه فصلنامه انتظام اجتماعی، کد پستی:14986119991. صندوق پستی: تهران، 1397-14515 

تلفن: 48931734 (021)  فکس: 48931734 (021)   

وب سایت: http://entezami.sinaweb.net


آرشیو نشریه: