مجلاتگردشگری


 


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: محمدرضا رجبی

مدیر مسئول: محمدرضا رجبی

 سردبیر: محسن د لشکیب

هیات تحریریه: محمدصادق محفوظی، محمد تقواشعار، شهلا رخشان یزاده، افسانه ابوطالبی، علی بشیری بد، نوید محبی فر، صدیقه ریا ضالحسینی، محسن د لشکیب، وحید رهی، غلامرضا هدایت نیا، رها روزبهان، اروشا دل شکیب، آذر یوسفی، مریم اصغری چمبلی، نیلوفر پنکار، مسعود حمیدی

نشانی: تهران، خیابان زرتشت غربی، بین ولیعصر و جویبار، پلاک 6 طبقه دوم، واحد 4، کدپستی1415863911

تلفن: 88934320 و 88934321(021) فکس: 88940398(021)

وب سایت:  www.gardeshgary.net

پست الکترونیک:  info@gardeshgary.net


آرشیو نشریه: