مجلاتاعتیاد پژوهی


سوء مصرف مواد مخدر 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ریاست جمهوری
مدیر مسئول: محمود مینویی
سردبیر: حسن احدی 

مدیر اجرایی: مجید قربانی
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا زرین‌دست، دکتر محمدتقی جغتایی،  دکتر علیرضا محسنی‌تبریزی،  دکتر مهرداد نوابخش،  دکتر پروانه محمدخانی،  دکتر مجید رضایی‌راد،  دکتر آفرین رحیمی‏موقر،  دکتر سید‏عباس متولیان 

نشانی: تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی، خیابان نفت شمالی، نبش کوچه دوازدهم، پلاک 26. صندوق پستی: تهران، 888-13185 

تلفن: 22901231، 22901232 (021)  

وب سایت:http://www.etiadpajohi.ir 

پست الکترونیک: info@etiadpajohi.ir           


آرشیو نشریه: