مجلاتجامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی)


علوم انسانی، علوم اجتماعی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر مسئول: مهدی گلجان
سردبیر: دکتر سعید معیدفر
مدیر داخلی: آذر قنبری 
هیئت تحریریه: دکتر صادق آیینه وند، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر سعید رضا عاملی رنانی، علیرضا هژبری نوبری، دکتر اصغر افتخاری، دکتر محمدرضا جوادی یگانه، علی اصغر مقدس، علیرضا جمشیدیها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه یادگار شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر دانشنامه علوم اجتماعی.  

تلفکس: 82884681 (021)

پست الکترونیک: socialjournal@modarares.ac.ir 


آرشیو نشریه: