مجلاتدانش های بومی ایران


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: محمدحسین پناهی

سردبیر: مرتضی فرهادی

هیئت تحریریه: جواد صفی نژاد، عزت الله سام آرام، جعفر هزارجریبی، اسماعیل شهبازی، علی بلوکباشی، محمدحسین پاپلی یزدی، ناصر فکوهی

وب سایت: http://qjik.atu.ac.ir


آرشیو نشریه: