مجلاتدانش تبلیغات


علمی - کاربردی تبلیغات


دوره انتشار: ماهنامه 
صاحب امتیاز: مهرداد بوستانچی صف سری 
مدیر مسئول: مهرداد بوستانچی صف سری

سردبیر: شورای سردبیری

هیئت تحریریه: دکتر رضا تفرشی، مسعود مختاریان، خسرو یحیایی، مهندس ارشیا طاهرخانی، نسرین فروغی، مجتبی هادی، عباس فغانی، علیرضا جعفری، اصغر برج

نشانی: تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، کوچه 9، پلاک 8، طبقه دوم.صندوق پستی: تهران، 681-16765 

تلفن: 8-88738837 (021)   فکس: 8-88738837 (021)  

وب سایت: www.adscimag.com 
پست الکترونیک:  mehrdad.boostanchi@gmail.com 


آرشیو نشریه: