مجلاتدانشکده


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیر مسئول: باقر ساروخانی

سردبیر: اسماعیل حاکمی

مدیر داخلی: قاسم صافی


آرشیو نشریه: