مجلاتعلوم اجتماعی (دانشگاه آزاد خلخال)


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله زنجانی
سردبیر: دکتر حبیب الله زنجانی


آرشیو نشریه: