مجلاتنامه انجمن جمعیت شناسی ایران


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن جمعیّت‌شناسی ایران

مدیر مسئول: محمّد میرزایی

 سردبیر: حبیب‌الله زنجانی

مدیر اجرایی : منصور شریفی

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بالاتر از بیمارستان شریعتی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه‌ی اوّل، دفتر انجمن جمعیّت‌شناسی ایران

تلفن: 61117874(021) فکس: 88334964(021)

وب سایت:  http://www.paiassoc.ir


آرشیو نشریه: