مجلاتمسائل اجتماعی ایران


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: غلامعلی فلاح

 سردبیر: سید حسین سراج زاده

هیات تحریریه: فرهنگ ارشاد، محمد حسین پناهی، فاطمه جواهری، احمد رجب زاده، سید حسین سراج زاده، خدیجه سفیری، ابراهیم فیوضات، مسعود گلچین، حسین مفتخری، محمد میرزایی، منصور وثوقی

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی کد پستی: 1571914911، صندوق پستی 3587-15815

تلفن: 88828292(021)

وب سایت:  http://ijal.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: social.problems.iran@gmail.com


آرشیو نشریه: