مجلاتسیاست گذاری پیشرفت اقتصادی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول: شمس الله شیرین بخش ماسوله

سردبیر: فاطمه بزازان

هیئت تحریریه: علی اصغر بانویی، محمد قلی یوسفی، زهرا علمی، اسدالله فرزین وش، حسین علی پور کاظمی، حسین اصغرپور، مهدی پدرام

تلفن: 88212578(021)       

وب سایت: http://edp.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: edp@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه: