مجلاتروند اقتصادی


فرهنگی، اقتصادی، مسائل اجتماعی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: دکتر سید محمد حسین عادلی 

مدیر مسئول: دکتر سید محمد حسین عادلی 

سردبیر: شورای سردبیری
مدیر اجرایی: عادله مقدم

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بوستان دهم، شماره 121، واحد 18، کدپستی: 1666917761

تلفن: 22019734 (021).   فکس: 22779278 (021) 


آرشیو نشریه: