مجلاتپژوهش های معرفت شناختی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول: محمد اکوان

سردبیر: موسی ملایری

مدیر داخلی: عزیزالله افشار کرمانی

هیئت تحریریه: عین ‌الله خادمی، صمد دیلمقانی موحد، سید صدرالدین طاهری، عزیزالله افشار کرمانی، محمد اکوان، اعلاء تورانی، انشاءالله رحمتی، مرتضی شجاری، سید مصطفی شهرآیینی، موسی ملایری، مهدی نجفی‌افرا

وب سایت: http://aadab.iauctb.ac.ir


آرشیو نشریه: