مجلاتمدل سازی اقتصادی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 

مدیر مسئول: دکتر اسماعیل ابونوری 

سردبیر: دکتر نادر مهرگان 

مدیر داخلی: دکتر محمود محمود زاده 

هیئت تحریریه: دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر اسماعیل ابو نوری، دکتر میثم موسایی، دکتر محسن مهر آرا، دکتر نادر مهرگان، حسین  اصغرپور، داوود  بهبودی، مرتضی  سامتی، کیومرث  سهیلی، صالح  قویدل, سید علی رضا کازرونی، شهریار  نصابیان، دکتر محمود محمود زاده 

نشانی: فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، بخش مدیریت، دفتر نشریه. صندوق پستی: فیروزکوه، 148.

تلفکس:   76448908 (021) 

پست الکترونیک: sje@iaufb.ac.ir 


آرشیو نشریه: