مجلاتمطالعات اقتصاد انرژی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

مدیر مسئول: دکتر علی اصغر زارعی 

سردبیر: دکتر حمید ابریشمی 

مدیر داخلی: سید جعفر حجازی 

هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر محمد حسن پنجه شاهی، دکتر محمد باقر حشمت زاده،  دکتر مرتضی محمدی اردهالی 

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان سایه، شماره 65، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کد پستی: 1967743711.

تلفن: 622049627 (021) .

وب سایت:  www.iies.ir

پست الکترونیک: iiesj@iies.ac.ir 


آرشیو نشریه: