مجلاتمحیط و توسعه


توقف انتشار 


صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 

مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم 

سردبیر: دکتر مهرداد نظریها


آرشیو نشریه: