مجلاتاقتصاد کشاورزی


کلیه موضوعات اقتصاد کشاورزی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

مدیر مسئول: دکتر سید صفدر حسینی 

سردبیر:  دکتر سعید یزدانی 

مدیر داخلی: دکتر حامد رفیعی

هیئت تحریریه: دکتر سید صفدر حسینی ، دکتر سیاوش دهقانیان ، دکتر حبیب الله سلامی ، دکتر غلامرضا سلطانی ، دکتر مجید کوپاهی ، کدتر بهاالدین نجفی ، دکتر سعید یزدانی ، دکتر محمد بخشوده ، دکتر غلامعلی شرزه ای ، دکتر رسول محمد رضایی ، دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

نشانی: کرج ، کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی. صندوق پستی: کرج ، 31585-77871 .

تلفکس: 32222767(026) 

وب سایت: http://www.iranianjae.ir/

پست الکترونیک: iaes.journal@gmail.com  


آرشیو نشریه: