مجلاتبررسی مسائل اقتصاد انرژی


توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی

مدیر مسئول: دکتر علی اصغر زارعی

سردبیر: مرتضی بهروزی فر


آرشیو نشریه: