مجلاتپژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد

مدیر مسئول: دکتر علی امامی میبدی

سردبیر: دکتر مسعود درخشان

مشاوران علمی سردبیر: دکتر فریدون برکشلی، دکتر احمدرضا جلالی نائینی و دکتر مهدی عسلی

مدیر داخلی: لیلا صفی پور

هیات تحریریه: دکتر ابوالقاسم امامزاده - دانشیار، دانشگاه صنعت نفت، دکتر منصور زراءنژاد - استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علی امامی میبدی - دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی طیب نیا - دانشیار، دانشگاه تهران، دکتر علی اصغر بانویی - دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمدحسین عادلی مهدوی - دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، دکتر محمدباقرحشمت زاده -  دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، دکتر غلامرضا کشاورز حداد - دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مسعود درخشان - دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حمید ناظمان - دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

نشانی: خیابان شهید بهشتی- نبش احمد قصیر- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- دفتر فصلنامه اقتصاد کدپستی: 1513615411

تلفن: 88703252 و 88725400-2 دورنگار: 88703263

وب سایت:http://jiee.atu.ac.ir/

پست الکترونیک: JEEE.ATU@gmail.com


آرشیو نشریه: