مجلاتاقتصاد تطبیقی


 


رتبه علمی: علمی-ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا آیت اللهی

سردبیر: احمد کتابی

جانشین سردبیر: ابراهیم التجائی

مدیر اجرایی: زهرا صادقی

هیات تحریریه: ابراهیم التجائی، محمد تقی زاده انصاری، یداله دادگر، محسن رنانی، حسن سبحانی، عباس شاکری حسین آباد، حسن طایی، مصطفی عمادزاده، احمد کتابی، سیدحسین میرجلیلی، کاظم یاوری

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجلات علمی - پژوهشی

تلفن: 88046891-3  (021) داخلی (219)

وب سایت: http://economics.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: c.econ@hotmail.com


آرشیو نشریه: