مجلاتاقتصاد و توسعه کشاورزی


اقتصادی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر ولی زاده

سردبیر: دکتر شاهنوشی

فکس: 05118787430

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک:   jead2@um.ac.ir


آرشیو نشریه: