مجلاتدانشکده علوم انسانی (دانشگاه سمنان)


 توقف انتشار

از سال 1388 نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به سه مجله به نام های 1. مطالعات زبانی - بلاغی 2. مطالعات فقه و حقوق اسلامی 3. اندیشه های نوین مدیریت تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان  

مدیر مسئول: دکتر امین بیدختی 

سردبیر: دکتر جباری 

نشانی: سمنان، دانشگاه سمنان ، دانشکده علوم انسانى ، دفتر مجله 

 آرشیو نشریه: