مجلاتزنده رود


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حسام الدین نبوی نژاد 

مدیر مسئول: حسام الدین نبوی نژاد 

سردبیر: شورای نویسندگان 

نشانی: اصفهان، 468-81645 

تلفکس: 6249241(0313)

وب سایت: http://www.faslnamehzendehrood.ir

پست الکترونیک: faslnamehzendehrood@yahoo.com 


آرشیو نشریه: