مجلاتسمرقند


توقف انتشار 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: طوبی ساطعی 

مدیر مسئول: طوبی ساطعی  

سردبیر: طوبی ساطعی  


آرشیو: