مجلاتپژوهش های تربیتی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: دکتر محمد نقی فراهانی

سردبیر: دکتر یحیی قائدی

مدیر داخلی: پدیده نواب زاده شفیعی

هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر هاشم فردانش، دکتر افضل السادات حسینی دهشیری، دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، دکتر محسن فرمهینی فراهانی، دکتر یحیی قائدی، دکتر مرتضی (مهران) منطقی، دکتر اسماعیل سعدی پور

وب سایت: http://erj.khu.ac.ir

پست الکترونیک: erj@khu.ac.ir


آرشیو نشریه: