مجلاتعلوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی)


 


صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر مهدی گلشنی

سردبیر: دکتر سید فضل الله موسوی

هیئت تحریریه: محمد حسین انصاری(علوم سیاسی)، دکتر علی افخمی(زبان شناسی و زبان های خارجی)، دکتر غلامعلی افروز(روان شناس)، دکتر محسن الویری(خندان)(تاریخ)، دکتر محمد حسین پناهی(علوم اجتماعی)، دکتر سید علی اکبر حسینی(علوم تربیتی)، دکتر بهروز نوکورانی(مدیریت)، دکتر حامد صدقی(ادبیات عرب)، دکتر هایده قمی(فرهنگ و تمدن)، دکتر حسین کلباسی(فلسفه و کلام)، دکتر سید فضل الله موسوی(حقوق)، دکتر سید حسین میرجلیلی(اقتصاد)، دکتر ناصر نیکوبخت(ادبیات فارسی)

نشانی: تهران بزرگراه کردستان، خیابان 64، کد پستی 14374، صندوق پستی 6419-14155.

تلفن: 3-88046891(021) فکس: 88036317(021)

پست الکترونیک: Ensani@ihcs.ac.ir

وب سایت: http://www.ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: