مجلاتپیک نور


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور 

مدیر مسئول: دکتر حسن زیاری 

سردبیر: دکتر محمد رضا نصیری 

مدیر اجرایی: دکتر رودابه فرهادی 

هیئت تحریریه: دکتر ژاله آموزگار، دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر جعفر باباخانیف دکتر فاروق خارابی، دکتر فرهاد خداداد کاشی، دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی، دکتر سیدمحمد دبیر مقدم، دکتر بلقیس روشن، دکتر عباس سعیدی، دکتر ماندانا صدیق بهزادی، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر مهدی محقق، دکتر محمدرضا نصیری، دکتر توفیق سبحانی، دکتر کامبیز هژیر کیانی 

نشانی: تهران، جاده لشگرک، دانشگاه پیام نور 

تلفن: 22458311    فکس: 22458236(021)

وب سایت: http://pnh.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک: peyk_human@pnu.ac.ir 


آرشیو نشریه: