مجلاتپژوهشنامه انقلاب اسلامی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان 

مدیر مسئول: دکتر جعفر شانظری 

سردبیر: دکتر مهدی دهباشی 


آرشیو نشریه: