مجلاتنامه مفید


توقف انتشار

از شماره 101 نشریه نامه مفید به سه مجله به نام های 1. حقوق تطبیقی 2. مطالعات و سیاست های اقتصادی 3. هستی و شناخت تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم

مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی  

سردبیر: دکتر اکبر کمیجانی 

مدیر اجرایی: فاطمه انوری شاد 

هیات تحریریه: سیاست های اقتصادی: سردبیر:اکبر کمیجانی حمید ابریشمی، ناصر الهی، صادق بختیاری، محمد مهدی بهکیش، منصور خلیلی عراقی، یدالله دادگر، حسین صادقی، جعفر عبادی، حسین عباسی زاده، اسدالله فرزین وش، اکبر کمیجانی، محمود متوسلی، عباس میرآخور، محمدتقی نظرپور حقوق تطبیقی سردبیر:ربیعا اسکینی محمد آشوری، ربیعا اسکینی، نجاد علی الماسی، حسین صفایی، عزت الله عراقی، ناصر قربان نیا، سید مصطفی محقق داماد، سید مصطفی میرمحمدی، حسین میرمحمد صادقی، علی حسین نجفی ابرند آبادی نامه فلسفی سردبیر: سید مسعود موسوی کریمی مسعود ادیب، شاپور اعتماد، لاله قدک پور، امیر احسان کرباسی زاده، سید ضیاء موحد، سید مسعود موسوی کریمی، میر سعید موسوی کریمی، سید علی میر موسوی

نشانی:  تهران، خیابان حافظ جنوبی، خیابان کامران صالح، کوچه شاطری، پلاک 6،

وب سایت:  http://mofidu.ac.ir


آرشیو نشریه: