مجلاتنشر دانش


 توقف انتشار


علوم انسانی 

دوره انتشار: دوماهنامه 

صاحب امتیاز: مرکز نشر دانشگاهی 

سردبیر: احمد سمیعی ( گیلانی)


آرشیو: