مجلاتپژوهشی (دانشگاه اصفهان)


 توقف انتشار

از سال 1388 مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان به سه مجله به نام های 1. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2. جامعه شناسی کاربردی 3. مطالعات اقتصاد بین الملل تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
سردبیر: دکتر مصطفی عماد زاده
مدیر اجرایی: الهام فخاری
هیئت تحریریه: دکتر حسین پیراسته، دکتر محمد رضا حافظ نیا، دکتر رسول ربانی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر منوچهر فرهنگ دکتر اصغر ضرابی ، دکتر محمد رضا کاویانی، دکتر محمد صادق مهدوی
نشانی: اصفهان، خیابان، هزار جریب، دانشگاه اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله


آرشیو نشریه: