مجلاتعلوم انسانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر حبیب الله دهمرده

سردبیر: دکتر حسین نگارش

مدیر اجرایی: دکتر عیسی ابراهیم زاده

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کدپستی 98135 صندوق پستی: 655-98135

تلفن: 2446251 (0541)

وب سایت: www.usb.ac.ir/fa/default.asp


آرشیو نشریه: