مجلاتگزارش


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: مهندس ابوالقاسم گلباف  

مدیر مسئول: مهندس ابوالقاسم گلباف  

سردبیر: نادر کریمی جونی 

مدیر اجرایی: زهرا روستایی زاده 

نشانی: تهران، 5467-14155 

تلفکس:88833781(021)

وب سایت: http://www.gozaresh.com

پست الکترونیک: m.gozaresh@gmail.com 


آرشیو نشریه: