مجلاتگفتمان


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نور الله ایران پرست

مدیر مسئول: محمدرضا تاجیک  

سردبیر: محمدرضا تاجیک


آرشیو نشریه: