مجلاتمهر


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: مجید موقر

مدیر داخلی: محمد موقر


آرشیو: