مجلاتفرهنگان


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه ی فرهنگی علیمرادیان

مدیر مسئول: دکتر حسین داودی

سردبیر: عباس خرمی

مدیر اجرایی: امیرحسین جلالوند

نشانی: تهران-خیابان میرداماد-غرب ایستگاه مترو-جنب برج نادر-پلاک 214

تلفن: 22252506(021)     فکس: 22256675(021)


آرشیو نشریه: