مجلاتدروازه بهشت (اداره ارشاد قزوین)


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین 

مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری 

سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی 


آرشیو: