مجلاتادبیات و علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد  

مدیر مسئول: دکتر عبدالله معتمدی 

سردبیر: دکتر جهانگیر صفری  

مدیر داخلی: دکتر مجید ساریخانی 

هیئت تحریریه: دکتر سیراله مرادی نوده، دکتر احمد امین، دکتر جهانگیر صفری، دکتر مسعود رحیمی، دکتر بهنام قاسمی، کتر مرتضی امامی، دکتر کاووس حسن لی، دکتر مهدی نوریان، دکتر منوچهر اکبری، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر فضل الله موسوی، دکتر مرتضی قاسم زاده، دکتر حسین رضوانی، دکتر منوچهر توسلی نائینی، دکتر محمد خزائی، دکتر غلامعلی حاتم، دکتر عبدالمهدی ریاضی، دکتر منصور فهیم، دکتر غلامعلی قاسمی، دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی 

نشانی: شهر کرد، دانشگاه شهر کرد، معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

تلفکس:4421634(0381)

پست الکترونیک: jflh@journals.sku.ac.ir 


آرشیو نشریه: