مجلاتدانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)


توقف انتشار

از سال 1388 نشریه دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان به سه مجله به نام های 1. پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 2. پژوهش های تاریخی 3. متافیزیک تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 

مدیر مسئول: دکتر اسحاق طغیانی  

سردبیر: دکتر محمد علی اژه ای  

مدیر اجرایی: مرضیه جلالی  

هیات تحریریه: دکتر مهدی محقق ، دکتر فرامرز رفیع پور ، دکتر مصطفی محقق داماد ، دکتر محمد مجتهد شبستری ، دکتر مهدی دهباشی ، دکتر حسین میرجعفری ، دکتر حسین آقا حسینی ، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد ، دکتر اصغر منتظر القائم

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی


آرشیو نشریه: