مجلاتپژوهش های مدیریت راهبردی (بصیرت)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 

مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی مظاهری 

سردبیر: دکتر علی اکبر فرهنگی 

مدیر داخلی: دکتر مجتبی جعفر زاده کنارسری 

هیئت تحریریه: دکتر حسین ابطحی، دکتر علی اسماعیلی، دکتر علی اکبر افجه ای، دکتر حسین پناهیان، دکتر محمد علی ذوالفقاریان، دکتر فریدون رهنما، دکتر عباس طلوعی، دکتر ساسان مهرانی، دکتر سید محمد میرمحمدی، دکتر ایرج نوروش، دکتر حسین وظیفه دوست 

نشانی: نراق، خیابان امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، حوزه ی معاونت پژوهشی، دفتر مجله  

تلفن:  44463920،44463062(086)   فکس: 44462460(086)

پست الکترونیک: basirat@iau-naragh.ac.ir 


آرشیو نشریه: