مجلاتزیباشناخت


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

مدیر اجرایی: سجاد سلیمانی 

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلک یکم، موسسه آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر، طبقه چهارم 

تلفن:   66463747(021)   فکس: 66405515(021)

پست الکترونیک: zibashenakht@gmail.com 


آرشیو نشریه: