مجلاتتندیس


 


دوره انتشار: دوهفته نامه

صاحب امتیاز: محمدحسن حامدى 

مدیر مسئول: محمدحسن حامدى 

سردبیر: محمدحسن حامدى 

نشانی: تهران، خیابان آزادى، ابتدای خیابان آذربایجان، شماره 1034، واحد3 

تلفن:    66038419،66038426(021)    فکس: 66038426(021)

وب سایت: http://tandismag.com/

پست الکترونیک: tandismagazine@yahoo.com 


آرشیو نشریه: