مجلاتدر راه هنر


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: غلامحسین خرازی

مدیر مسئول: عبدالحمید شعاعی


آرشیو نشریه: