مجلاتپژوهشنامه فرهنگستان هنر


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: بهمن نامور مطلق 

سردبیر: منیژه کنگرانی 


آرشیو نشریه: