مجلاتنقش مایه


 


درجه علمی: علمی پژوهشی ( دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 

مدیر مسئول: مرجان صلواتی 

سردبیر: ندا رضایی آذر 

مدیر داخلی: محمد محمدقلیان 

نشانی: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری،مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)،دانشکده آموزش معلمان،دفتر دوفصلنامه نقش مایه 

تلفکس: 55229323(021)

وب سایت: http://naghshmayeh.iausr.ac.ir

پست الکترونیک: naghshmaye@iausr.ac.ir


آرشیو نشریه: