مجلاتمدرس هنر


 توقف انتشار


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر مجتبی انصاری

سردبیر: دکتر محمدرضا جعفرپور


آرشیو نشریه: